Субота, 23.09.2023, 18:31
Вітаю Вас Гість | RSS

Відділ освіти

Ватутінської міської ради

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » 2012 » Лютий » 10 » Алгоритм управлінської діяльності з проведення атестації
20:18
Алгоритм управлінської діяльності з проведення атестації

Алгоритм управлінської діяль­ності

з проведення атестації педагогічних пра­цівників

(ці матеріали мають рекомендаційний характер)

                                                                                              Підготувала методист методичного                                                                                                                                    кабінету Шарова О.О.

 

І. Розробка в закладі чіткої системи збору, аналізу основних показників роботи педагогіч­них працівників (можливий варіант портфоліо .

З урахуванням обраної системи збору інфор­мації розробити чіткі критерії оцінки кожного показника. Обговорити їх на засіданні педагогіч­ної ради та затвердити наказом по школі.

Примітка: наявність чіткої системи збору інфор­мації та показників її оцінювання дасть можливість кожному педагогу оцінювати свою діяльність, зробить прозорою оцінку роботи педагога атестаційною комі­сією.

ІІ. У перспективному плані роботи навчаль­ного закладу обов’язково має бути перспектив­ний план атестації педагогічних працівників.

ІІІ. З урахуванням перспективного плану атестації педагогічних працівників розробляється та погоджується з методкабінетом перспек­тивний план курсової підготовки.

 

ІV. Щорічно до 20 вересня видається наказ «Про створення атестаційної комісії І рівня» (п. 2.1 Типового положення про атестацію педа­гогічних працівників).

 

Основні вимоги до членів атестаційної комісії

Кожний член атестаційної комісії І рівня по­винен:

-         мати вищу педагогічну освіту;

-         мати досвід педагогічної роботи, який би забезпечував йому можливість оцінювати роботу інших;

-         мати кваліфікаційну категорію (бажано вищу);

-         бути зразком для інших із питань виконання функціональних обов’язків, досягнень у навчаль­но-виховній роботі;

-         бездоганно володіти нормативно-правовою базою з атестації;

-         володіти формами та методами отримання, аналізу й узагальнення педагогічної інформації;

-         характеризуватися неконфліктністю в ко­лективі, володіти методами вирішення спірних питань;

-         бути готовим до співпраці;

-         бути об’єктивним, неупередженим, відвер­тим, справедливим.

 

V. Щорічно до 10 жовтня (п. 3.1 Типового положення про атестацію педагогічних пра­цівників) директор подає до атестаційної ко­місії:

а) Список педагогічних працівників, які під­лягають черговій атестації у 20__ р.

б) Подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфіка­ційної категорії, педагогічного звання (позачер­гова атестація) та в разі зниження ним рівня про­фесійної діяльності

в) Приймаються заяви педагогічних праців­ників про позачергову атестацію, про перенесен­ня терміну атестації.

 

VІ. У період з 10 по 20 жовтня проводяться засідання атестаційної комісії з таким поряд­ком денним:

1. Розгляд списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації.

2. Розгляд заяв педагогічних працівників, кло­потань директора школи, подання педагогічної ради про позачергову атестацію.

3. Розгляд заяв педагогічних працівників щодо перенесення терміну чергової атестації (такі заяви можуть подаватися і в інший час)

4. Про затвердження списку педагогічних пра­цівників, які атестуються.

Примітка: питання про перенесення терміну чер­гової атестації може заслуховуватися після подачі за­яви педагогічного працівника на будь-якому з наступ­них засідань атестаційної комісії.

 

VІІ. Дирекцією навчального закладу спільно з членами атестаційної комісії (бажано за по­годженням із педагогами, які атестуються) складаються:

а) Графік роботи атестаційної комісії І рівня з аналізу матеріалів діяльності педпрацівників в міжатестаційний період і визначення на його основі відповідності їх вимогам щодо відповідної кваліфікаційної категорії

б) Орієнтовний графік відвідування членами атестаційної комісії І рівня уроків, класних, поза­класних та позашкільних заходів у педагогів, які атестуються .

Примітка: такий графік бажано складати заступ­нику директора школи на кожний місяць (з 20.10 по 15.03). З урахуванням розкладу уроків, розкладу про­ведення класних, позакласних та позашкільних за­ходів, вільного робочого часу в членів атестаційної комісії в графіку проставляються орієнтовні дати від­відувань. Наявність такого графіка сприятиме підви­щенню відповідальності членів комісії щодо вивчення роботи педагогів, які атестуються.

в) Графік проведення творчих звітів педагогіч­них працівників, які атестуються.

Примітка:

1. Проведення творчих звітів планується для окре­мих працівників за їхньою попередньою згодою.

2. Проведення творчих звітів може плануватися й на бажання окремих працівників.

3. У жодному випадку не слід практикувати прове­дення творчих звітів для всіх педагогів, які атестуються.

 

VІІІ. Проводиться засідання атестаційної комісії з порядком денним: «Про затвердження графіка роботи атестаційної комісії» .

Примітка: з графіком роботи атестаційної комісії педагогічний працівник ознайомлюється під підпис.

 

ІХ. Відповідно до затвердженого графіка в період з 20 жовтня по 15 березня проводиться вивчення роботи педагогів та його результа­ти виносяться на засідання атестаційної ко­місії з таким порядком денним:

1. Про результати вивчення роботи _______ _________________ (на основі відомостей про відвідані уроки, позакласні заходи, даних анке­тування серед учнів, батьків, учителів, висно­вків методичних об’єднань учителів відповідних предметів, аналізу портфоліо тощо).

2. Вироблення рекомендацій для окремих ка­тегорій педпрацівників, які атестуються.

Засідання атестаційних комісій І рівня, крім традиційних, слід обов’язково прово­дити такі, на яких будуть розглядатися резуль­тати вивчення роботи того чи іншого педагога (на це зорієнтований графік роботи атестацій­ної комісії), а не зводити роботу комісії тіль­ки до «сліпого» голосування та роздавання «знизу доверху» нагород. На цих засіданнях має йти жива, зацікавлена, предметна розмо­ва про успіхи й невдачі діяльності навчального закладу через призму роботи педагога, який атестується. Саме на цих засіданнях слід про­водити детальний аналіз пропонованого порт­фоліо, оцінку відвіданих навчальних занять, заслуховувати звіти керівників школи, членів атестаційної комісії, експертів та самозвіти пе­дагога. Засідання комісій, на яких будуть роз­глядатися результати роботи педагога в міжатестаційний період, можна проводити за та­ким планом:

-         самозвіт педагога про свою роботу (про­водиться в будь-якій формі, обраній педаго- гом);

-         повідомлення відповідальних членів атеста­ційної комісії про результати вивчення роботи педагога, відповідність працівника заявленій категорії, тарифному розряду, педагогічному званню;

-         запитання членів комісії до педагога та відпо­відальних за вивчення, відповіді на них;

-         прийняття рішення.

Х. З урахуванням рекомендацій, висловле­них атестаційною комісією під час розгляду питання про роботу педагогічного працівника, директор школи до 1 березня подає до атес­таційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника в міжатестаційний період, яка пишеться в першому розділі атес­таційного листа педагога.

 

ХІ. Не пізніше як за 10 днів до підсумкового засідання комісії І рівня проводиться озна­йомлення під підпис педагогічного працівни­ка з атестаційною характеристикою (доречно це зробити на засіданні атестаційної ко­місії).

 

ХІІ. Проводиться підсумкове засідання атес­таційної комісії з порядком денним: «Атестація педагогічних працівників» (розглядається робо­та кожного педагога, який атестується).

 

ХІІІ. Видача наказу у навчальному закладі (видається протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії та в триденний термін після видачі доводиться до відома педагогічного пра­цівника й подається в бухгалтерію (п. 6.1 Типово­го положення)

Примітки:

1. Рішення шкільної атестаційної комісії щодо мо­рального та матеріального заохочення адміністраці­єю навчального закладу працівників за результатами атестації відображається у наказі по школі.

ІV. Подача до комісії вищого рівня виписки з протоколу підсумкового засідання атеста­ційної комісії про підтвердження (присвоєння) кваліфікаційних категорій «спеціаліст вищої категорії», педагогічних звань.

Ведення протоколів засідання атестаційної комісії.

Протоколи засідань атестаційної комісії І рів­ня пишуться в окремих книгах, нумеруються з часу першого засідання до закінчення повнова­жень комісії, ведуться й оформляються відповід­но до вимог щодо цього виду документа, завіря­ються підписами голови й секретаря атестаційної комісії. У протоколах зазначаються результати голосування.

Протокольні записи засідання атестаційної комісії із заслуховування звіту про роботу педа­гогічного працівника, який атестується, можна вести за такою формою:

-         порядковий номер;

-         прізвище, ім’я, по батькові того, хто атесту­ється (повністю);

-         яку посаду займає (чітко вказувати саме ту посаду й той навчальний предмет, з якого атестується) або напрям педагогічної діяль­ності;

-         короткий виклад самооцінки;

-         короткий зміст виступів членів комісії, за­питання, відповіді;

-         рішення атестаційної комісії.

Категорія: Атестація | Переглядів: 1399 | Додав: konni | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Пошук
Календар
«  Лютий 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829
Друзі сайту